Apelgården är en enhet inom Apelgården i Blekinge som vänder sig till både flickor och pojkar mellan 13-20 år. Apelgården ligger i Listerby mellan Ronneby och Karlskrona och har goda bussförbindelser från flera håll.

Målgruppen är ungdomar med bland annat psykosocial problematik såsom skolsvårigheter, relationsproblem i familjen, begynnande kriminalitet och/eller missbruksproblem.

Vi tar emot placeringar från hela landet enligt SoL och LVU. Vi har möjlighet att ta emot akut- och utredningsplaceringar. Utredningarna görs enligt BBIC. Vid behov kan vi i samband med placering ordna med transport till och från boendet.

Apelgården utgår från ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Vi arbetar även utifrån det salutogena synsättet där vi poängterar individens känsla av sammanhang. Vi använder oss av MI och lågaffektivt bemötande.

Vi arbetar med att få en fungerande vardag för ungdomarna där skola, fritid samt ADL träning är några viktiga inslag i behandlingen. Alla ungdomar har en egen individuell planering.

Vi har ett nära samarbete med socialtjänst samt föräldrarna för att göra det begripligt för alla parter hur vi arbetar tillsammans med ungdomen i fokus. För att nå resultat av behandlingen ser vi det som mycket viktigt för individen att skapa en känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Exempel på utbildningar som personalen har är socialpedagog, behandlingspedagog och drogterapeut. Samtliga medarbetare på Apelgården får regelbunden handledning.

På Apelgården har vi personal som bl.a är utbildad i HAP, CPU-I samt återfallsprevention, tillgång till sjuksköterska och psykolog vid behov. Psykologutredningar görs efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk problematik och anknytningsproblematik.

Aktiviteter på Apelgården

Vi ser vinster med att alla ungdomar är engagerade i någon form av aktivitet. Kanske någon aktivitet som man tidigare varit engagerad i eller någon helt ny som vi erbjuder. Apelgården hjälper ungdomen att hitta en aktivitet som passar just denne.

Vi använder oss av närliggande föreningar och idag erbjuder vi träning på gym, boxning samt fotboll. Vi erbjuder även målning och andra kreativa aktiviteter för de ungdomar som hellre vill det. På Apelgården finns ett litet gym, pingisbord och biljardbord där ungdomarna får chansen att umgås och aktivera sig på plats.
Varje helg planerar personal utifrån ungdomarnas önskemål en gruppaktivitet. Det kan vara allt från ridning och simning till biobesök.

Apelgården strävar efter att alla ungdomar ska hitta balansen i vardagen med skola, behandling och fysisk aktivitet.

Michaela Danielsson
Verksamhetschef Apelgården
0733-22 65 01
michaela.danielsson@apelgarden.com

Ramona Wennerberg
Bitr. Verksamhetschef Apelgården
0733-22 65 04
ramona.wennerberg@apelgarden.com